Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden  V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 
Algemene voorwaarden V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N - opdrachtgever

1. Definities

Verstaan wordt onder:

. 1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

. 1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N – opdrachtgever, zoals

opgesteld door Centraal Register Interieur Ontwerp/ Styling Professionals.

. 1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N .

. 1.4 V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de

opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieuradvies en

interieurstyling.

. 1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.

. 1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  tot stand is

gekomen.

. 1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

heeft verleend.

. 1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever

beoogt.

. 1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

2. Algemeen

. 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een

opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

. 2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven

de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 


in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze

nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de

algemene voorwaarden.

. 2.3 Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet

uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

. 2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld

worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

. 2.5 De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

. 2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever

en V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  is overeengekomen.

. 2.7 Ook al verlangt VAN VEEN Interieur Ontwerp niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan

behoudt de ontwerper/ interieurstylist het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen

van deze voorwaarden te verlangen.

3. De aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de VV A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  zijn vrijblijvend, tenzij een

termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.

. 3.2  V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N . kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding,

of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

. 3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,

tenzij anders is vermeld.

. 3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en

administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

. 3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

 daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende

aanvaarding tot stand als V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  dat aangeeft.

. 3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  niet tot het verrichten van een

deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. De opdracht

. 4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  zijn overeengekomen.

. 4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

 voor zover mogelijk en relevant over:

a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;

b. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen

worden;

c. het tijdschema waarbinnen de V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N . de werkzaamheden uitvoert;

d. een betalingsschema;

e. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;

f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

. plaatsvindt;

g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de

overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of

minderwerk).

. 4.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever. Ook

afspraken en bevestigingen per mail zijn rechtsgeldig.

. 4.4 Het staat opdrachtgever enV A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht

met andere middelen te bewijzen.

. 4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht

voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

. 4.6  V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt

uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

. 4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de

opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de VV A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N aanwijzen als gemachtigde

van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de

opdrachtgever.

. 4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie

van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N .

. 4.9 Verricht de VAN VEEN Interieur Ontwerp of door  V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  ingeschakelde derden

werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze

persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de

opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever

aangewezen locatie.

. 4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht

noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen

nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.

. 4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als: - er relevante wijzigingen optreden in

(overheids) voorschriften of beschikkingen;- er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke

opdracht of het programma van eisen; - de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van

werkzaamheden die al zijn goed gekeurd;- extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht

noodzakelijk blijken.

. 4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens

als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.

. 4.13 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan

V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de

gevolgen te bespreken. Lijdt de VAN VEEN Interieur Ontwerp hierdoor schade, dan is de opdrachtgever

verplicht die schade te vergoeden. VAN VEEN Interieur Ontwerp is verplicht de schade zoveel mogelijk te

beperken.

5. Verplichtingen van  V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

. 5.1 V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanning verbintenis op

zich. V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever

onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.

. 5.2 V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te

behandelen, voor zover V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens

vertrouwelijk zijn.

. 5.3 V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N . houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de

werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

. 5.4 VV A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N . houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en

wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.

. 5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn

echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

. 5.6 V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn

V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is

voor een optimale uitvoering van de opdracht.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

. 6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  vertrouwelijk te

behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk

zijn.

. 6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en

informatie tijdig aan V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid

van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is VAN VEEN Interieur Ontwerp

gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te

brengen.

. 6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  produceert tijdig beoordelen

en controleren op juistheid.

. 6.4 De opdrachtgever is verplicht V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  te waarschuwen als hij in de adviezen een

tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

. 6.5 De opdrachtgever stelt V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen

na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.

. 6.6 De opdrachtgever verricht de aan V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  verschuldigde betalingen uiterlijk op de

overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.

. 6.7 De opdrachtgever vrijwaart  V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  of door V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van

het resultaat van de opdracht. Mocht V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  toch door derden worden aangesproken,

dan staat de opdrachtgever V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in

dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is  V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  hierdoor maakt zijn voor

rekening van de opdrachtgever.

. 6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  gegeven advies.

7. Aansprakelijkheid

. 7.1 VAN VEEN Interieur Ontwerp is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de

opdrachtgever direct lijdt als: a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en b) de opdrachtgever

VAN VEEN Interieur Ontwerp schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en c) V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  de

gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.

. 7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en winstderving,

extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten

zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

. 7.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  tekort is geschoten in de

nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die

tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

. 7.4 Is V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  volgens artikel 7.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de

opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.

. 7.5 De door V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van

het afgesproken honorarium, exclusief btw. V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  heeft een

aansprakelijkheidverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het

bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

. 7.6 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de

opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had

behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N 

protesteert.

. 7.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaar

nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd.

. 7.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt

ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of

ontbinding.

. 7.9 Elke aansprakelijkheid van V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N  vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de dag

waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.

. 7.10 Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens,

tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen

. 8.1 Opdrachtgever en V A N   V E E N   I N T E R I O R   D E S I G N hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te

zeggen zonder grond of op grond van: - vertraging of onderbreking van de opdracht; - toerekenbare

tekortkomingen van opdrachtgever of  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N ;- overmacht; -financieel onvermogen; -

wijziging van de rechts-of samenwerkingsvorm;- overlijden; -arbeidsongeschikt raken van een bepaalde

persoon.

. 8.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk

is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  het

recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

. 8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  die

tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid. Bij  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

 is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming als die voorkomen had kunnen

worden als  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  over de vereiste vakkennis en middelen had beschikt. Handelt de

opdrachtgever of V V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  laakbaar, dan heeft dit dezelfde gevolgen als een

toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van de partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich

voordoet, heeft het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. Is schade ontstaan door de toerekenbare

tekortkoming of laakbaar handelen, dan kan de schade lijdende partij een schadevergoeding eisen op grond

van de bepalingen in hoofdstuk 7.

. 8.4 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten,

nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht

als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer

geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s),

werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de

overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.

. 8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of surseance  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van

financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet

(volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de

wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de

andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde

zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op

deze grond op te zeggen.

. 8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid

verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n

situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij

bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.

. 8.7 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de

erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.

. 8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of

komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.

. 8.9 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de

datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat de

interieurontwerper/stylist het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht

alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van

haar gevraagd mag worden.

. 8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever VAN VEEN Interieur Ontwerp te betalen: a)

het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van

opzegging en b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die  

V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  en tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de

opdracht.

. 8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of

zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende)

deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.

. 8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de

opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  slechts (laten)

gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van VAN VEEN Interieur Ontwerp.

. 8.13  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  kan voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, waaronder de

betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt

gebruikt.

. 8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het project dan mag de opdrachtgever het advies

met toestemming van de interieurstylist gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing.

. 8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

 heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.

. 8.16 Wordt de opdracht opgezegd door  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  op een grond die bij  

V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de 

opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de 

opdrachtgever van nut kunnen zijn. 

Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is

aan  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van 

opzegging op grond van overmacht of overlijden.

. 8.17 Als  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  de opdracht zonder grond of op een grond die bij  

V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies met toestemming van 

 V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van 

 V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is 

in dat geval niet verschuldigd.

. 8.18 Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij

 V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

. 8.19 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden

genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de

gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

9. Eigendoms- en auteursrecht van  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

. 9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het

modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N .

Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

 hiertoe bevoegd.

. 9.2  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en

verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn

ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, en trainingen die van zijn/

haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige

Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.

. 9.3 In het kader van de opdracht door V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N . tot stand gebrachte documenten

worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover

 V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N . heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van

de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

. 9.4 Ook nadat  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N . toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking,

openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N . de volgende

rechten:

a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam;

 V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;

c. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;

zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat

nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of haar waarde in deze

hoedanigheid.

. 9.5  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp

verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige

van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.

. 9.6 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van

 V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N uit te voeren. Pas na overleg met V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

 kan hij hiervan afwijken.  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid 

gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.

. 9.7  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  mag zijn/haar advies herhalen, zolang de belangen van een eerdere

opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.

. 9.8 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

 opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met

 de vergoeding voor het auteursrecht.

10. Financiële bepalingen

. 10.1 Het honorarium is de vergoeding die  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  toekomt voor de geleverde

werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.

. 10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten,

kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.

. 10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  

en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  

bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen 

overeengekomen maatstaf.

. 10.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten

afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

. 10.5 Als  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs

overeenkomt, dan is  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit 

honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of

regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die

bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

. 10.6 Voor wijzigingen die  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een

toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals

genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van,  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  

 leiden in overleg tot herziening van de kosten.

. 10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

dan is de opdrachtgever verplicht de interieurontwerper/stylist het honorarium en de bijkomende kosten te

vergoeden berekend naar de stand van het werk.

. 10.8  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens

een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de

voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

. 10.9  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden

zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.

. 10.10 De factuur van  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever

wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.

. 10.11 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 15 dagen na verzending van die factuur, tenzij anders

overeengekomen.

. 10.12 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan,  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N 

dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  

heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van

de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

. 10.13 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  

gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen

zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

. 10.14 Voor de betaling van hetgeen de opdrachtgever aan  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  verschuldigd

is uit hoofde van de aan  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  verstrekte opdrachten en/of de algemene 

voorwaarden is de boekhouding/administratie van  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  bepalend. Dit behoudens

 tegenbewijs door de opdrachtgever.

. 10.15 Alle door  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel

gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht en geschillen

. 11.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  is Nederlands recht van

toepassing.

. 11.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en  V A N   V E E N  I N T E R I O R   D E S I G N  wordt zoveel mogelijk in

onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist

door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen